גירושין\חלוקת רכוש


פירוק שיתוף בדירת המגורים


גירושין\חלוקת נכסים פיננסיים


גירושין\מוניטין אישי


גירושין\חלוקת מניות חברה


גירושין\מוניטין עסקי


גירושיו\חלוקת רכוש\פיצויים מתאונה, גימלה


גירושין\חלוקת רכוש לא שווה


גירושין\נכסים חיצוניים


דיני משפחה\הסכמים במשפחה


גירושין\בגידות\עידן האנטרנט


גירושין-כינוס נכסים


נהול עזבון-מכירת נכסי מקרקעין

צרפתית

Maitre Liane

LIANE KEHAT avocate, notaire, et médiatrice agréée, diplômée de la Faculté de Droit de TEL AVIV, est membre du Barreau israélien depuis 1985.

 

Le cabinet de Maitre LIANE KEHAT a été fonde il y a plus de 20 ans. Le cabinet a accumule une grande expertise, en ce qui concerne la représentation des entreprises et des banques et dans l’accompagnement de transactions immobilières. Aussi depuis plus de 10 ans la principale activité du cabinet s’est concentre sur les domaines lies au droit de la famille, des successions et des transactions immobilières.

Maitre LIANE KEHAT, est médiatrice agréée par les tribunaux Israéliens, et est membre des Commissions des Affaires familiales et des voies d’exécution judicaire du Barreau régional de TEL AVIV.

Maitre LIANE KEHAT écrit des articles dans les principaux sites et périodiques professionnels israéliens, du barreau. Elle parle, lit et écrit l’hébreux et le français qui sont ses langues maternelles, et jouit de relations professionnelles étroites avec de nombreux confrères exerçant en France, assurant depuis des années la représentation de francophones en Israël.

Maitre LIANE KEHAT représente ses clients devant toutes les instances judiciaires du pays: des Tribunaux aux Affaires Familiales, aux Tribunaux Rabbiniques, et des Tribunaux de Paix (d'instance) aux Tribunaux de District (de grande instance) à la Cour Suprême.

Maitre LIANE KEHAT se met constamment à jour de la réglementation et de la jurisprudence relative aux conflits entre les conjoints, et plus particulièrement quand la nature du conflit concerne le partage d’actifs, incluant ainsi les biens immobiliers, les affaires, les sociétés, les options-produits financiers-, les actions, les droits sociaux et la distribution des «actifs de carrière» et de réputation (capital humain) apporése par l’ un ou l’ autre conjoint durant les années de mariages).

L’importante expérience acquise durant toutes ces années par Maitre LIANE KEHAT dans l’accompagnement des transactions immobilières, la représentation des sociétés et des banques, lui confère une compréhension maximale de la gestion des conflits entre les couples ayant des actifs importants.

Maitre LIANE KEHAT a complété par de nombreuses formations son cursus, a l’Université BAR ILAN et au sein du Barreau, dans les domaines, du droit de la famille, du droit des successions, du droit immobilier, du droit des pensions alimentaires, des rentes et contrats familiaux,de la médiation générale, familiale et en transactions immobilières.

Le cabinet de Maitre LIANE KEHAT est spécialisé en droit de la famille, droit des successions, droit immobilier et voies d’exécutions.

Droit de la famille:

Règlement de partage de biens entre époux en instance de divorces:division des actifs financiers et immobilers (résidentiels et/ou commerciaux ou professionnels), droits sociaux, options, titres et «actifs de carrière».

Pensions alimentaires: pension alimentaire de l'épouse et des enfants (mineus et majeurs); pensions alimentaires temporaires ou permanentes, saisies de garantie d'exécution des obligations, voies d’exécution en vue de recouvrements ou de réductions de pensions.

Divorces: assignation en divorce et réclamations en dérivant, Ketouba (Contrat de mariage), Guett (libelle de divorce), accords de conciliation («chalom bayit») et mesures d’attribution du logement à l’épouse.

Garde des enfants: garde unitaire ou conjointe, droits de visite, compétences parentales, enquêtes sociales.

Violence familiale: ordonnances de mesures de protections et injonctions.

Divers: dissolutions de mariages, paternité, tutelle, union civile reconnue, abondons d’épouse suite à la disparition du mari («Agunah)») adoptions, requêtes en application de la Haye (enlèvements d’enfants) et demandes de l’un des parents de sortir des enfants contre la volonté de l’autre parent.

Conventions et Accords en Droit de la famille:

Contrat prénuptial, contrat de mariage, conciliation, (Chalom bayit) et - éventuellement - annulation des dits accords.

Droit de succession:

Testaments, «pactes successoraux réciproques», demandes d’ordonnances de dévolution successorale, d’homologation de testaments, différents conflicts concernant la succession et les testaments, oppositions, annulation de succession pour causes d’ influences indues - extérieures ou dolosives - ayant induit le testateur, ou annulation pour incapacité de tester.

Droit immobilier:

Transactions immobilières diverses (acquisitions et ventes, résidentielles et autres), terrains, les fonds de commerce et gestion d’actifs pour les non-résidents.

   חזור למעלה  חזור למעלה  

| More


חדשות עולם המשפטחדשות משרד
עו"ד ליאן קהתצוואות\השפעה בלתי הוגנת
מהי השפעה בלתי הוגנת? באילו נסיבות ביהמ"ש יקבע כי היורש הפוטנציאלי אינו כשיר לרשת את המנוח? עו"ד ליאן קהת מנתחת את הנושא ומציגה את מבחני הפסיקה.
קרא עוד
כשירות מצווה לערוך צוואה
אחד התנאים שקובע חוק הירושה לצורך בדיקת כשירותה של צוואה הינו "כשירותו של המצווה". צוואה תיפסל אם יוכח שבעת שנעשתה, המצווה לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה.

קרא עוד
ביטול צוואה\מעורבות היורש
סעיף 35 לחוק הירושה קובע: "הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה את בן זוגו של אחד מאלה בטלה". קרא עוד
עמוד הבית  |  קישורים  |  חדשות  |  הוסף למועדפים  |  צור קשר  |  מפת האתר

כל הזכויות שמורות למשרד עורכת דין ליאן קהת טל: 03-6126367

פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים